Filipstads kommun startsida

Detta händer med insamlat matavfall

Matavfallet körs till Karlskoga och behandlas i en biogasanläggning.

Biogas

Vid behandling i en biogasanläggning kommer matavfallet till användning på två sätt. Först utvinns biogas ur avfallet genom rötning. Biogas bildas när organiskt material bryts ner av mikroorganismer utan tillgång till syre, vilket kallas anaerob nedbrytning. Gasen som bildas består mestadels av metan (CH4) och koldioxid (CO2).

För att kunna använda gasen för att köra bilar krävs att gasen renas. Det innebär att andelen metan ökas till ca 98 %. Förbränning av biogas i fordon medför inte något nettotillskott av koldioxid till atmosfären, så biogasfordon bidrar inte till den ökade växthuseffekten. Biogasen är ett sätt att bryta beroendet av fossila bränslen, samtidigt som vi tar hand om vårt avfall på ett bra sätt.

Biogödsel

Den restprodukt som blir kvar när biogasen är utvunnen kallas för biogödsel. Denna restprodukt är ett utmärkt gödselmedel som kan användas på våra jordbruk istället för konstgödsel. På så vis har ett slutet kretslopp skapats.

Att sortera ut matavfall är alltså till stor nytta för miljön på två sätt. Dels så får vi ut ett drivmedel som inte påverkar växthuseffekten och dels ett högvärdigt gödselmedel som kan användas på våra åkrar. Att ta och ge tillbaka till jorden är viktigt för att vi ska kunna uppnå ett hållbart samhälle.

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30