Filipstads kommun startsida

Nordmarks skola

Nordmarks skola. Stort rött hus med vita knutar och vita foder kring fönstren. En liten gräsmatta utanför med ett grönt staket runt omkring

Nordmarks skola har undervisning för förskoleklass till åk 6 med cirka 35 elever fördelade på tre klasser. Förskoleklass, åk 1-3 och åk 4-6. I byggnaderna finns även förskolan.

I Filipstads kommuns grundskolor gör alla sitt bästa för att nå goda resultat utifrån egen förmåga.

Vi har höga förväntningar på eleverna, eftersom vi vet att alla kan lära sig och att undervisningens kvalitet samt lärarnas kompetens, inte elevernas bakgrund, är avgörande för deras möjlighet att nå bra resultat i skolan.

Undervisningen karakteriseras av hög grad av delaktighet och inflytande. I praktiken innebär detta att eleverna är välinformerade om undervisningen innehåll och om vad som krävs av dem för att, med god marginal, klara målen.

Eleverna har också goda möjligheter att vara med och påverka arbetssätt och arbetsformer, samt hur man redovisar vad man lärt sig.

Allt lärande utgår från elevens starka sidor och vad hon/han redan kan.

För umgänget i skolan finns tydliga normer för rättigheter och skyldigheter. Ordning och reda är självklarheter. Mot dåligt uppförande finns det bestämda men måttfulla sanktioner. Bra arbete och gott uppförande belönas.

Plan mot kränkande behandling

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ordningsregler

På vår skola ska alla känna sig trygga oavsett kön, ålder och bakgrund.

Rektors samrådsplikt

Rektor har, enligt skollagen en samrådsplikt med vårdnadshavare.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisar personalen i Nordmarks skola hur vi lyckats engagera och motivera eleverna till hög måluppfyllelse.

Klagomålshantering

Vår strävan är att elever och vårdnadshavare skall vara nöjda med vårt arbete. Det kan dock hända att man har klagomål att framföra. Detta är den rutin som ska tillämpas:

  1. Tag i första hand kontakt med den pedagog som är ansvarig för ditt barn. Det kan vara en förskollärare, en klasslärare eller en mentor beroende på barnets ålder.
  2. Om du inte känner att någon förändring sker, så vill vi att du kontaktar ansvarig förskolechef eller rektor.
  3. Situationer kan uppstå där du fortfarande inte känner dig nöjd. Då ber vi dig kontakta respektive verksamhetschef.
  4. Om klagomålet fortfarande består skall förvaltningschef och sist Barn- och utbildningsnämndens ordförande kontaktas.
  5. Skulle du fortfarande inte vara nöjd med verksamheten för ditt barn så får du kontakta Statens Skolinspektion. Det är den statliga myndighet som tillser att kommunen fullgör sina skyldigheter.

Telefonnummer:

0590‑611 98 (Skola)

0590‑61350 (Fritids)

Postadress:

Nordmarks skola
682 93 Nordmarkshyttan

Telefonnummer:

0590‑17 31 31

Telefonnummer:

0590‑17 31 30