Filipstads kommun startsida

Ordningsregler och konsekvenser vid Spångbergsgymnasiet Filipstad

Du som har ditt dagliga arbete på Spångbergsgymnasiet och vuxenutbildningen, anställd eller elev, har ett ansvar för vår gemensamma trivsel. Här kan du läsa de regler som skolledningen, samverkansgruppen och elevrådet har bestämt.

Bemötande

Alla former av kränkande behandling eller trakasserier är ett oacceptabelt beteende och förbjudet. Se skolans Likabehandlingsplan.

Konsekvenser: Personal samtalar med den som är utsatt och förövaren. Anmäler även till rektor och huvudman. Rektor startar utredning. Åtgärder vidtas enligt Likabehandlingsplanen. Skollagen kap 6.

Tider och närvaro

Alla ska respektera de tider som finns för möten och lektioner. Att komma i tid är att visa varandra respekt. Närvaron är obligatorisk på gymnasiet och de som kommer sent, ser till att inte störa när hen kommer in på lektionen.

Konsekvenser: Läraren tar närvaro och mentorn varnar vid återkommande ogiltig frånvaro. Anmälan görs till CSN som fattar beslut om att studiebidraget ska dras in. Vårdnadshavare kontaktas om eleven är under 18 år. Skollagen Kap 15:16.

Mobiltelefon och annan elektronisk utrusning

Det råder mobilförbud, om inte undervisande lärare beslutar annat. Vid behov kan musik via hörlurar medges men det ska inte störa andra. Hålls avstängda under genomgångar, föreläsningar/presentationer. Regler för ex lånedator ska följas.

Konsekvenser: Om mobiltelefonen används så att den stör andra, får eleven en tillsägelse. Vid upprepade tillsägelser kan läraren beslagta mobilen. Eleven får tillbaka telefonen efter lektionens slut eller senast vid skoldagens slut, se även Skollagen kap 5:22. Om lånedator skadas kan ersättning för skada utkrävas.

Fusk

Fusk inom skolans värld är mycket allvarligt. Fusk är bland annat all användning av otillåtna hjälpmedel, att lämna in andras arbeten i eget namn eller att skriva av andras texter utan att ange källan.

Konsekvenser: Om fusk sker vid provtillfälle, avbryts provet omedelbart. Samtal sker mellan undervisande lärare, elev och rektor. Mentor och eventuell vårdnadshavare informeras. Har fusk förekommit, betraktas uppgiften som underkänd. Varning utfördas och vid upprepning sker avstängning. Skollagen kap 5:17 anger att rektor får besluta om hel eller delvis avstängning av en elev som fuskat.

Nedskräpning och förstörelse

Nedskräpning och förstörelse är inte tillåtet. Alla hjälps åt att hålla ordning och reda i lokalerna och på utsidan av skolan. Arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar. Om något går sönder, meddelas personalen för att det snabbt ska kunna åtgärdas.

Konsekvenser: Vid medveten förstörelse får den som orsakat skadan ersätta detta. Om det handlar om grov skadegörelse anmäls händelsen till polisen av rektor. Brottsbalken kap 12.

Droger

Skolans lokaler är drog- och tobaksfria. Det är inte tillåtet att röka inom skolans område. Förbudet gäller även i och utanför matsalen.

Konsekvenser: Vid drogpåverkan, kontaktas rektor som i sin tur kontaktar eventuell vårdnadshavare, socialtjänst – Socialtjänstlagen kap 14:1 och eventuellt polis. Vid överträdelse av tobaksförbud kontaktas mentor, som i sin tur samtalar med elev och eventuell vårdnadshavare samt erbjuder eleven tobaksavvänjning via EHT. Se skolans drogpolicy samt Skollagen kap 5:5.

Allergier

Alla på skolan tar hänsyn till de som är allergiska. Använd inte starka parfymer, undvik kläder som varit i kontakt med pälsdjur. Det är förbjudet att ta med och att äta nötter på skolan. Skollagen kap 5:5.

Utomståendes besök

Skolans lokaler är inte allmänhetens, utan endast till för elever och personal att vistas i. Obehöriga äger inte tillträde, gäller även elever från andra skolor. Tillåtelse kan endast ges av personalen exempelvis genom tidsbokning. Politiska förbund ges tillåtelse efter kontakt med rektor. Skollagen Kap 5:5.

Distansundervisning

Samma regler som ovan gäller även vid distansundervisning fast omsatt till de förhållanden som då råder. Se även ”Förhållningssätt vid undervisning via Teams”.

Texten finns på följande språk:

Ordningsregler på Arabiska Pdf, 791 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordningsregler på Tigrinja Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordningsregler på Dari/Persiska Pdf, 586 kB, öppnas i nytt fönster.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Fogdevägen 2. För besökande till Västeräng: Industrivägen 5

Postadress:

Box 301
682 27 Filipstad